Umhverfistofnun - Logo

Blikastaðakró - Leiruvogur

Mynd: Ingibjörg M. Bjarnadóttir Mynd: Ingibjörg M. Bjarnadóttir

Samstarfshópur, sem skipaður er fulltrúum Umhverfisstofnunar, Reykjavíkurborgar og Mosfellsbæjar sem einnig eru landeigendur og fulltrúa frá umhverfis- og auðlindaráðuneytisins,  vinnur nú að undirbúningi friðlýsingar Blikastaðakróar-Leiruvogs, í samræmi við málsmeðferðarreglur  náttúruverndarlaga.  

Verndargildi svæðisins
 Svæðið liggur á mörkum Reykjavíkur og Mosfellsbæjar og felst verndargildi þess í  grunnsævi, víðáttumiklum leirum og miklum sjávarfitjum. Svæðið er mikilvægt fuglasvæði, einkum á fartíma margæsa og rauðbrystinga á vorin sem og fæðusvæði fyrir sendlinga að vetri og ná tegundirnar þá alþjóðlegum verndarviðmiðum. Fjörusvæðin einkennast af fjölbreyttum vistgerðum, leirum, þangfjörum, kræklingaáreyrum og sandfjörum sem eru lífauðugar og laða að fjölbreytt fuglalíf. Stórir hópar fuglar dvelja þar allan ársins hring. Í leirusetinu er ríkulegt samfélag sjávarhryggleysingja m.a. ýmis skeldýr og burstaormar, þ.m.t. hinn sjaldgæfi risaskeri. Landselir eru tíðir gestir á svæðinu. Svæðið er mikilvægt og vinsælt útivistarsvæði og þar er tilkomumikið útsýni.

 Aðliggjandi svæðinu er friðlandið Varmárósar sem friðlýst var árið 1980, en svæðið er að öðru leyti allt á skrá yfir alþjóðlega mikilvæg fuglasvæði og er svæði nr. 131 á náttúruminjaskrá, Leiruvogur ásamt óshólmum Leirvogsár, strandlengju, fjörum, grunnsævi, strandgróðri og fuglalífi. Þá er svæðið einnig hluti af svæði nr. 130 á náttúruminjaskrá, Blikastaðakró og Úlfarsá auk þess að vera hluti af tillögu Náttúrufræðistofnunar Íslands  sem svæði á framkvæmdaáætlun (B-hluta) náttúruminjaskrár í samræmi við lög nr. 60/2013 um náttúruvernd. Votlendi, leirur og fitjar svæðisins njóta jafnframt sérstakrar verndar skv. 61. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd.

Mynd: Sigríður Kristinsdóttir
Mynd: Sigríður Kristinsdóttir

Áform um friðlýsingu auglýst 2021

Með áformum um friðlýsingu svæðisins er horft til þess að vernda til framtíðar mikilvægt búsvæði fugla, sela og sjávarhryggleysingja sem og líffræðilega fjölbreytni svæðisins, grunnsævi, leirur, fjörur, árósa, sker og eyjar.

Áform um friðlýsingu Blikastaðakróar-Leiruvogs sem friðlands, sbr. 49. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd, voru auglýst þann 12. júlí 2021, í samræmi við málsmeðferðarreglur 2. og 3. mgr. 36. gr., sbr. 2. mgr. 38. gr. laganna en gert er ráð fyrir að svæði sem ekki er á framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár skuli kynnt sérstaklega. Auglýsing um áformin var birt í Lögbirtingarblaðinu, vefmiðli Morgunblaðsins, vefmiðli Mosfellings og á heimasíðu og facebooksíðu Umhverfisstofnunar, auk þess sem hagsmunaaðilum var sent bréf þar sem upplýst var um auglýsinguna, hvar hana var að finna og á hvaða tíma gafst tækifæri til að gera athugasemdir. Frestur til að skila inn athugasemdum var til og með 10. ágúst 2021.
 Alls bárust erindi frá 10 aðilum á kynningartíma. Gerð er grein fyrir þeim athugasemdum/ábendingum sem bárust vegna áformanna ásamt viðbrögðum samstarfshópsins við þeim í Umsögn um athugasemdir sem bárust á kynningartíma áforma um friðlýsingu Blikastaðakróar- Leiruvogs. 

 Samráð hefur þegar verið haft við Vegagerðina og Flugklúbb Mosfellsbæjar varðandi nánari afmörkun svæðisins og verður horft til þeirrar afmörkunar við gerð tillögu að friðlýsingaskilmálum fyrir svæðið.


Tillaga að friðlýsingu 
 Samstarfshópurinn vinnur nú drög að friðlýsingarskilmálum fyrir svæðið. Tillagan verður lögð fyrir landeigendur/rétthafa lands og aðra sem hagsmuna eiga að gæta. Þá verður tillagan auglýst opinberlega og öllum gefinn kostur á að gera athugasemdir við hana.

Mynd: Ingibjörg M. Bjarnadóttir
Mynd: Ingibjörg M. Bjarnadóttir

Frekari upplýsingar veita Eva B. Sólan (evasolan@ust.is) og Davíð Örvar Hansson (davidh@ust.is) eða í síma 591-2000

Tengd skjöl: