Fljótandi eldsneyti

Hér á landi gildir reglugerð nr. 560/2007 sem fjallar um gæði fljótandi eldsneytis og reglugerð nr. 124/2015 um brennisteinsinnihald í tilteknu fljótandi eldsneyti. Markmið þessara reglugerða er að draga úr skaðlegum áhrifum eldsneytis á heilsu fólks og umhverfi.
Við brennslu á fljótandi jarðefnaeldsneyti berst brennisteinsdíoxíð út í andrúmsloftið og veldur mengun. Þar vegur brennsla skipa þungt og gilda strangar reglur hér á landi um leyfilegan hámarksstyrk brennisteins í fljótandi eldsneyti. Nýlega voru þessar reglur endurskoðaðar og birtar í nýrri reglugerð, nr. 124/2015 um brennisteinsinnihald í tilteknu fljótandi eldsneyti. 

Í reglugerðinni er tilgreindur leyfilegur hámarksstyrkur brennisteins í skipaeldsneyti, skipadísilolíu, skipagasolíu, svartolíu í brennslustöðvum og gasolíu. Þá eru ákvæði um skyldur skipstjóra og skipaeldsneytisbirgja, um skip sem liggja við bryggju og viðurkenndar aðferðir til að draga úr losun. Helstu nýmælin eru hertar kröfur um hámarksstyrk brennisteins og er nú m.a. gerð krafa til skipa sem liggja við bryggjur landsins að þau noti rafmagn úr landi í stað skipaeldsneytis eftir því sem kostur er. Sé ekki möguleiki á að nota rafmagn úr landi skal nota skipaeldsneyti með að hámark 0,1% brennisteinsinnihaldi. Eins og áður er ákvæði sem heimilar öllum skipum að nota viðurkenndar aðferðir til að draga úr losun í stað þess að nota eldsneyti sem uppfyllir ákvæði um hámarksstyrk brennisteins. 

Umhverfisstofnun hefur eftirlit með framkvæmd reglugerðarinnar en þó hefur Samgöngustofa eftirlit með búnaði skipa vegna mengunarvarna. Til að hafa eftirlit með brennisteinsinnihaldi skipaeldsneytis er Umhverfisstofnun eða aðilum í umboði hennar, heimilt að taka sýni úr skipum, tönkum og olíubirgðastöðvum, til nánari greiningar eða fá upplýsingar frá rannsóknastofu sem skipaeldsneytisbirgir vísar til. Einnig er Umhverfisstofnun heimill aðgangur að olíudagbókum skipa og kvittunum frá söluaðila olíu þar sem fram koma upplýsingar um brennisteinsinnihald skipaeldsneytis. 

Reglugerð nr. 124/2014 innleiðir ákvæði tilskipunar Evrópusambandsins nr. 2012/33/ESB um breytingu á tilskipun ráðsins 99/32/EB um að draga úr magni brennisteins í tilteknum tegundum fljótandi eldsneytis.

Ákveðnar kröfur eru gerðar til gæði eldsneytis og koma þær fram í reglugerð nr. 560/2007. Reglugerðin gildir um eldsneyti til notkunar í ökutækjum, vinnuvélum, skipum og öðrum tækum sem búin eru rafkveikju- eða þrýstikveikjuhreyflum, auk eldsneytis til nota í iðnaði og til hitunar. Auk þess gildir reglugerðin um metanól sem eldsneyti fyrir flugför, flugmódel og ökutæki í akstursíþróttum. Reglugerðin gildir þó ekki um eldsneyti, annað en metanól, sem ætlað er til nota í flugvélum. 

Umhverfisstofnun fer með eftirlit með framkvæmd reglugerðar nr. 560/2007. Innflytjendur eldsneytis skulu senda Umhverfisstofnun niðurstöður mælinga viðurkenndra rannsóknarstofa á þeim prófunarþáttum sem tilgreindir eru í viðaukum við reglugerðina og skal taka sýni til prófunar úr öllum eldsneytisförmum sem fluttir eru til landsins. Skila skal skýrslum fyrir 1. mars ár hvert fyrir undangengið ár. 

Reglugerðin innleiðir ákvæði tilskipunar Evrópusambandsins nr. 98/70/EB um gæði bensíns og dísileldsneytis og breytingu á tilskipun ráðsins 93/12/EB. 

Fyrirhuguð er breyting á reglugerð nr. 560/2007 til að innleiða nýjar kröfur til gæði eldsneytis sem fram koma í tilskipun Evrópusambandsins nr. 2009/30/EB um gæði eldsneytis sem breytir tilskipun nr. 98/70/EB.

Samkvæmt 10. gr. reglugerðar nr. 124/2015 um brennisteinsinnihald í tilteknu fljótandi eldsneyti skal Umhverfisstofnun halda skrá yfir skipaeldsneytisbirgja á landinu og birta hana á heimasíðu sinni. 

Skipaeldsneytisbirgjar á Íslandi

Atlantsolía ehf. 

N1 hf. 

  • Dalvegi 10-14 
  • 201 Kópavogur 
  • Sími: 440 1000 
  • www.n1.is 

Olíuverzlun Íslands hf. 

  • Katrínartúni 2 
  • 105 Reykjavík 
  • Sími: 515 1000 
  • www.olis.is 

Skeljungur hf. 

Rauði listinn

Rauði listinn

Veita þarf ákveðnum friðlýstum svæðum á Íslandi sérstaka athygli og aðhlynningu.
Meira