Stjórnsýsla

Umhverfisstofnun hefur umsjón með innleiðingu rammatilskipunar Evrópusambandsins um verndun vatns  (Directive 2000/60/EC) sem samþykkt var árið 2000. Á Íslandi gengur innleiðing vatnatilskipunar undir heitinu „Stjórn vatnamála“ en meginmarkmið tilskipunarinnar er að stuðla að verndun vatns og vistkerfa þess og þannig hafa bein áhrif á að minnka álag á vatn.  Samkvæmt tilskipuninni er markmið allra Evrópulanda að yfirborðsvatn og grunnvatn sé í  viðvarandi góðu ástandi. Tilskipunin er rammi utan um margar aðrar tilskipanir er varða mengun og verndun vatns. Innleiðing tilskipunarinnar hófst á Íslandi árið 2011 með lögum nr. 36/2011 um stjórn vatnamála, reglugerð nr. 935/2011 um stjórn vatnamála og reglugerð nr. 535/2011 um flokkun vatnshlota, eiginleika þeirra, álagsgreiningu og vöktun. Tilskipunin nær yfir grunnvatn og allt yfirborðsvatn (þ.e. straumvötn, stöðuvötn, lón, árósavatn og strandsjó, auk jökla).

Innleiðing vatnatilskipunar er hluti af skuldbindingu Íslands samkvæmt EES samningnum og mun fylgist eftirlitsstofnun EFTA með innleiðingunni hér á landi.

 

Lög um stjórn vatnamála mynda ramma yfir margar reglugerðir á sviði umhverfismála. Þær helstu eru reglugerð um neysluvatn 536/2001, um varnir gegn mengun vatns 796/1999, um varnir gegn mengun grunnvatns 797/1999, um fráveitur og skólp 798/1999, um meðhöndlun seyru 799/1999, um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit 550/2018, um varnir gegn mengun vatns af völdum köfnunarefnissambanda frá landbúnaði og öðrum atvinnurekstri 804/1999. Að auki tengjast tilskipanir ESB um flóð og haf lögum um stjórn vatnamála.

 

Með heildstæðri stjórn vatnamála er gert ráð fyrir að allir sem nota vatn eða valda álagi á vatn starfi saman og taki þátt í verkefninu, þvert á sveitarfélagsmörk. Stjórn vatnamála er þannig samvinnuverkefni stjórnvalda, stofnanna, ráðgjafa, sveitarfélaga, heilbrigðisnefnda og náttúruverndar- eða umhverfisnefnda sveitarfélaga, hagsmunaaðila og almennings sem m.a. vinna saman í vatnasvæðisnefnd á hverju vatnasvæði. Einnig munu sérfræðingar samstarfsstofnanna á sviði ferskvatns og sjávar vinna sérhæfð verkefni. 

Markmið stjórnar vatnamála er að:

 • Vernda vatn og vistkerfis þess, hindra frekari rýrnum vatnsgæða og bæta ástand vatnavistkerfa til þess að vatni njóti heilstæðrar verndar. 
 • Jafnframt að stuðla að sjálfbærri nýtingu vatns og langtímavernd vatnaauðlindarinnar. 

Til að ná fram markmiðunum skal vinna vatnaáætlun, aðgerðaáætlun og vöktunaráætlun. 

Samvæmt lögunum skal allt vatn vera í mjög góðu eða góðu vistfræðilegu og efnafræðilegu ástandi þó með þeim fyrirvara að aðgerðir til þess rýri ekki hag íbúa og kostnaður sé ekki úr hófi fram (sjá 16. og 18 gr. laga um stjórn vatnamála). 

Innleiðingartímabil stjórnar vatnamála

Innleiðingartímabil stjórnar vatnamála hófst árið 2011 en hlé var gert á vinnunni frá árinu 2013-2017. Meðal verkefna er að:

 • Skilgreina vatnshlot og gerðir vatns.
 • Safna tiltækum gögnum um vatn.
 • Kortleggja svæði sem eru vernduð vegna sérstöðu vatns.
 • Greina álag.
 • Leggja mat á álag á vatn og áhrif þess.
 • Kortleggja ástand vatns og gæðaflokka vistfræðilegt ástand þess.
 • Setja fram umhverfismarkmið um að bæta eða viðhalda ástandi vatns.
 • Leggja fram aðgerðaráætlun svo að markmiðin náist.
 • Áætlun um heilsteypta vöktun vatns hér á landi. 
 • Gefa út vatnaáætlun fyrir Ísland.

 

Vatnaumdæmi, Vatnasvæði 

Ísland er eitt vatnaumdæmi eða ein heildar stjórnsýslueining sem nær til íslenskra vatnasvæða ásamt árósarvatni og strandsjó sem þeim tengjast. Vatnaumdæminu er síðan skipt í fjögur vatnasvæði. Við þá ákvörðun er tekið mið af bæði jarðfræðilegum og vatnafræðilegum þáttum. Fyrir hvert vatnasvæði skal setja fram umhverfismarkmið um að draga úr álagi og bæta eða viðhalda góðu ástandi vatns.

Á hverju vatnasvæði er starfandi vatnasvæðanefnd (sjá nefndir og ráð).

 

 

 

Ráð og nefndir

 

Vatnaráð

Eitt vatnaráð starfar á landsvísu og er megin hlutverk þess að vera ráðherra til ráðgjafar um stjórn vatnamála. Vatnaráð er skipað til fimm ára í senn. Í ráðinu skulu sitja fimm fulltrúar og fimm varamenn, skipaðir af umhverfisráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, iðnaðarráðherra og Sambandi íslenskra sveitarfélaga.

 

Hlutverk vatnaráðs er:

 • hefur umsjón með gerð tillögu að vatnaáætlun, aðgerðaráætlun og vöktunaráætlun,
 • gerir tillögu til ráðherra um staðfestingu vatnaáætlunar, aðgerðaráætlunar og vöktunaráætlunar og endurskoðun þeirra þegar við á, að fenginni tillögu Umhverfisstofnunar,
 • veitir umsögn við gerð reglugerða sem settar eru á grundvelli laganna,
 • fylgist með því hvernig markmiðum laga þessara er náð og metur m.a. þann kostnað sem af þeim hlýst fyrir ríki og sveitarfélög. Ráðið skilar reglulega skýrslu til ráðherra og Sambands íslenskra sveitarfélaga um þau efni og setur fram ábendingar um kostnaðinn eftir því sem þörf krefur.

 

Samkvæmt tilnefningu umhverfis- og auðlindaráðherra
Stefán Einarsson, formaður
Samkvæmt tilnefningu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra
Brynhildur Benediktsdóttir
Samkvæmt tilnefningu iðnaðar- og viðskiptaráðherra
Baldur Sigmundsson
Samkvæmt tilnefningu Sambands íslenskra sveitarfélaga
Helga Hreinsdóttir
Þosteinn Narfason

Vatnasvæðisnefnd

Á hverju vatnasvæði starfar vatnasvæðisnefnd og á landsvísu starfa tvær ráðgjafanefndir.

 

Ráðgjafanefnd fagstofnana og eftirlitsaðila

Ráðherra skipar ráðgjafanefnd fagstofnana og eftirlitsaðila og á hún að vera Umhverfisstofnun og vatnaráði til ráðgjafar um málefni er snúa að lögum um stjórn vatnamála. Nefnd þessi skal leggja fram nauðsynleg gögn og upplýsingar vegna vinnu við gerð þessa áætlana.

 

Samkvæmt tilnefningu Skógræktarinnar

Aðalsteinn Sigurgeirsson

Samkvæmt tilnefningu Samgöngustofu

Anna Margrét Björnsdóttir

Samkvæmt tilnefningu Náttúrurannsóknarstöðvarinnar við Mývatn

Árni Einarsson

Samkvæmt tilnefningu heilbrigðisnefnda sveitarfélaga

Árný Sigurðardóttir

Samkvæmt tilnefningu Mannvirkjastofnunar

Ásta Sóley Sigurðardóttir

Samkvæmt tilnefningu Landbúnaðarháskóla Íslands

Berglind Orradóttir

Samkvæmt tilnefningu Hafrannsóknarstofnunar

Eydís Salome Eiríksdóttir

Samkvæmt tilnefningu Veðurstofu Íslands

Gerður Stefánsdóttir

Samkvæmt tilnefningu Fiskistofu

Guðni Magnús Eiríksson

Samkvæmt tilnefningu Landmælinga Íslands

Jóhann Helgason

Samkvæmt tilnefningu Orkustofnunar

Kristján Geirsson

Samkvæmt tilnefningu Vegagerðarinnar

Reynir Óli Þorsteinsson

Samkvæmt tilnefningu Matvælastofnunar

Sigrún Ólafsdóttir

Samkvæmt tilnefningu Landgræðslunnar

Sigurjón Einarsson

Samkvæmt tilnefningu Samtökum náttúrustofa

Sindri Gíslason

Samkvæmt tilnefningu Íslenskra orkurannsókna

Steinunn Hauksdóttir

Samkvæmt tilnefningu Náttúrufræðistofnunar Íslands

Sunna Björk Ragnarsdóttir

Samkvæmt tilnefningu Skipulagsstofnunar

Egill Þórarinsson

 

Ráðgjafanefnd hagsmunaaðila

Ráðherra skipar ráðgjafanefnd hagsmunaaðila og á hún að vera Umhverfisstofnun og vatnaráði til ráðgjafar um málefni er snúa að lögum um stjórn vatnamála og eru á þeirra sérsviði.

Samkvæmt tilnefningu Samtaka atvinnulífsins

Anna G. Sverrisdóttir, Jón Kristinn Sverrisson, og Lárus M.K. Ólafsson

Samkvæmt tilnefningu Þingvallanefndar

Einar Á. E. Sæmundsen

Samkvæmt tilnefningu Ungra umhverfissinna

Elías Arnar Hjálmarsson

Samkvæmt tilnefningu Samorku

Guða Mjöll Ingólfsdóttir

Samkvæmt tilnefningu Hafnarsambands Íslands

Hanna Björg Konráðsdóttir

Samkvæmt tilnefningu Eldvatna, samtaka um náttúruvernd

Jóna Björk Jónasdóttir

Samkvæmt tilnefningu Garðyrkjufélags Íslands

Kristinn H. Þorsteinsson

Samkvæmt tilnefningu Skógræktarfélags Íslands

Laufey B. Hannesdóttir

Samkvæmt tilnefningu Landsambands veiðifélaga

Ragnhildur Helga Jónsdóttir

Samkvæmt tilnefningu Fuglaverndar

Ragnhildur H. Sigurðardóttir

Samkvæmt tilnefningu Landgræðslufélags Hrunamanna

Samúel Unnsteinn Eyjólfsson

Samkvæmt tilnefningu Fjöreggs, félagi um náttúruvernd

Sigurður Erlingsson

Samkvæmt tilnefningu Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð

Svana Lára Hauksdóttir

Samkvæmt tilnefningu Vina Þjórsárvera

Tryggvi Felixson

Samkvæmt tilnefningu Uppgræðslufélags Fljótshlíðar

Þorkell Daníel Eiríksson

Samkvæmt tilnefningu Bændasamtaka Íslands

Guðrún Vaka Steingrímsdóttir